ความหมายของวันครู ที่หลายคนยังไม่รู้??

เขียนโดย: Administrator 16 มกราคม 2561
goodmedia24hr

ครูคือผู้ให้วิชาและถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องการอ่านเขียน และเป็นผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้กับลูกศิษย์ และยังช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ รวมไปถึงการให้ความรู้ เพื่อให้นำไปใช้ชีวิต ประจำวันและการทำงาน ตามความเชื่อโดยทั่วไปของไทยสำหรับวันครูถือว่าวันพฤหัสบดี คือ วันครู
 
และเพราะคุณครูเป็นผู้มีบุญคุณต่อศิษย์ และเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิต การที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์ ได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณ จึงถือเป็นธรรมเนียมและประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน  คุณครูมีหน้าที่ทำให้ศิษย์หลายต่อหลายรุ่นก้าวไปถึงฝั่งที่หลายคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้าง และเรือจ้างนั้นก็พร้อมที่จะส่งศิษย์ทุกคนแม้เรือนั้นจะค่อยๆผุกร่อนไปตามกาลเวลาเพียงใด แค่ศิษย์กลับมาหาบ้างเรือนั้นก็จะมีกำลังใจคอยอยู่ส่งศิษย์คนอื่นๆ ต่อไป
 
ประวัติความเป็นมาวันครูของประเทศไทย
คุณครู เป็นผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อศิษย์ทั้งหลายรองมาจากคุณพ่อคุณแม่  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น "วันครู"และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว ซึ่งวันครูจัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ.2500 เป็นวันที่ผองศิษย์ได้ร่วมใจพร้อมใจกันมานอบน้อมเคารพคุณครู  ในอดีตครูมีหน้าที่ในการแนะ คือการสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ และครูมีหน้าที่ในการนำคือ การทำให้ดูและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ด้วยครูเป็นปูชนียบุคคลที่ศิษย์ควรจะเคารพบูชา การเปรียบครูเป็นเสมือนเรือจ้างที่คอยส่งลูกศิษย์ข้ามฝั่งหมายถึง การอบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้และวิชา รวมถึงการเป็นคนดีของสังคม และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณครู จึงได้จัดให้วันที่16 มกราคม เป็นวันครู และเป็นวันหยุดของสถานศึกษา ซึ่งจะได้เป็นการให้ลูกศิษย์กลับไปแสดงความเคารพและตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างคุณครูนั่นเอง
   
วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีได้กำหนดให้เป็น "วันครูแห่งชาติ"  เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ  เป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเรา วันครูควรมีสักวันสำหรับให้บันดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณ  และเพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละและเพื่อประโยชน์ของชาติ ของประชาชนทั้งประเทศ  เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  ทำให้ที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีได้พิจารณาและมีมติ เห็นควรให้มีวันครู เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ครู กับประชาชน
 
ความสำคัญของวันครู
16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันครู เป็นวันหยุดของครูที่จะได้พักเหนื่อยในแต่ละวันที่สอนมาตลอด ถือเป็นวันหยุดในอาชีพของตัวเอง ที่จะทำให้ระลึกถึงการเรียนการสอนแก่ศิษย์ทั้งหลาย โดยจุดประสงค์ในการมีวันครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอน ให้ศิษย์เป็นคนดี มีความรู้มีวิชา ครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมาก ทั้งให้ความรู้ การศึกษา และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก กิจกรรมวันครู แม้จะไม่ยิ่งใหญ่อลังการ แต่ก็ทำให้ลูกศิษย์ที่ยังนึกถึงมาแสดงความเคารพและทำกิจกรรมร่วมกัน
 
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
เพราะวันครูเป็นวันที่โรงเรียนหยุดทั้งประเทศ  สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง มักเลือกเอาวันพฤหัสจัดพิธีไหว้ครู ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดภาคเรียน ตามความเชื่อโดยทั่วไปของไทย ซึ่งถือว่าวันพฤหัสบดี คือวันครู ส่วนพิธีไหว้ครูนั้น นักเรียนแต่ละห้องจะจัดทำพานดอกไม้ และธูปเทียน ที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครู โดยการนำ ดอกไม้ ธูป เทียน มากราบไหว้สักการะครู

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา