ข้อมูลสำคัญของฉลากสินค้าที่ดีควรมีอะไรบ้าง??

เขียนโดย: Administrator 6 กุมภาพันธ์ 2561
goodmedia24hr

สินค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคต่างก็ต้องมีฉลากสินค้าเพื่อบ่งบอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ซึ่งฉลากสินค้านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตห้ามละเลยเด็ดขาด เพราะมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสินค้าของเราต้องระบุข้อมูลสำคัญอะไรลงบนฉลากบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคนั่นเอง นอกจากนี้ฉลากสินค้ายังเป็นตัวกลางที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งรายละเอียดต่างๆ บนฉลาก มีข้อกฎหมายชัดเจนว่าต้องทำการระบุบนฉลากเพื่อติดลงไปบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า คือสิทธิตามกฎหมายที่ผู้บริโภคพึงมีที่ผู้ผลิตไม่สามารถละเลยข้อกำหนดนี้ได้เนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติระดับสากลและเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ทำให้ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญมาก
 
ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากสินค้า
ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ต้องมีข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระ สำคัญของสินค้านั้นๆ  และต้องระบุชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบธุรกิจ สถานที่ผลิต หรือสถานที่ประกอบธุรกิจนำเข้าประเภทสินค้า ประเทศที่ผลิตกรณีนำเข้า และข้อมูลที่สำคัญของฉลากสินค้าตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรม การว่าด้วยฉลากกำหนดซึ่งจะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน
 
ฉลากสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญและใส่ใจอ่านรายละเอียดก่อน ทำการซื้อ เพื่อทำให้ทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบ, ปริมาณ ,ราคาระหว่างผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อนอกจากนี้รายละเอียดของฉลากยังบอกให้ทราบถึงวิธีเก็บรักษาและการใช้งานได้อย่างถูกต้องอีกด้วย 
 
ลักษณะของฉลากที่ควบคุมต้องระบุข้อความอะไรบ้าง
·        ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า กรณีสั่งหรือนำเข้าให้ระบุประเทศที่ผลิต
·        ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่ทำการจดทะเบียนในประเทศ ไทยของผู้ผลิตเพื่อขาย
·        ชื่อหรือเครื่องหมาย การค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่งหรือนำเข้ามาเพื่อขาย
·        สถานที่ตั้งที่สามารถติดต่อได้จริง 
·        ขนาดสินค้า มิติ ปริมาณ ปริมาตร และน้ำหนัก
·        วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ คำเตือน (ถ้ามี)
·        วันเดือนปีที่ผลิต หรือ หมดอายุ หรือวันที่ควรใช้ก่อน
·        ราคาพร้อมระบุหน่วยบาท
 
การแสดงฉลากสินค้าต้องแสดงไว้ที่ตัวสินค้า หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ ที่สอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า พร้อมเอกสารหรือคู่มือและป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุ ผู้ประกอบการขายสินค้าควรมีฉลากในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการใช้งานต่อสินค้าชนิดนั้นๆ เพราะเหตุนี้จึงทำให้ฉลากสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์จึงต้องมีการพิมพ์ข้อมูลสำคัญลงไปให้ครบถ้วนทุกครั้ง โดยที่ผู้ผลิตจะต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เพราะฉลากสินค้าคือตัวกลางที่จะใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ควรรู้หรือข้อมูลสำคัญของสินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะการพิมพ์ฉลากสินค้า วันที่ผลิตและวันหมดอายุ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจนั่นเอง 

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา