ความสำคัญของการติดฉลากสินค้าที่ถูกต้องตามหลักสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เขียนโดย: Administrator 27 กรกฎาคม 2561
หลักการออกแบบฉลากสินค้าจะต้องระบุอะไรบ้าง ?? ผู้ประกอบการหลายคนอาจจะคิดไม่ตกกับเรื่องนี้อยู่มาก ซึ่งลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องมีข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริงโดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้านั้นๆ และจะต้องมีการระบุชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบธุรกิจให้ชัดเจน


goodmedia24hr

ความสำคัญของการออกแบบฉลากสินค้า
การออกแบบฉลากสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญและใส่ใจในการอ่านรายละเอียดก่อนซื้อเพื่อรักษาสิทธิของตัวเองกันมากขึ้น อีกทั้งการอ่านฉลากสินค้ายังจะช่วยให้ทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนประกอบ หรือปริมาณที่จะทำให้สามารถเปรียบเทียบราคาระหว่างผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้แบบชิลๆ ซึ่งหลักในการออกแบบฉลากสินค้าจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ และต้องบอกให้ทราบถึงวิธีการเก็บรักษา รวมทั้งการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหากผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะแพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะสามารถทำให้ทราบได้จากการอ่านฉลากและจะได้หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั่นเอง โดยหากเกิดปัญหาในการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถร้องเรียนให้มีการดำเนินการต่อผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฉลากด้วย 
 

goodmedia24hr
หลักการออกแบบฉลากสินค้าให้ถูกต้อง
เพื่อเป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบการ ออกแบบและจัดทำฉลากสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทาง สคบ. จึงได้ออกประกาศเรื่องลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 ซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลากก็คือ สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
 

goodmedia24hr

ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากต้องระบุข้อความตามนี้
จะต้องมีข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริง โดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้านั้นๆ จะต้องมีการระบุชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบธุรกิจ ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า สถานที่ผลิต หรือสถานที่ประกอบธุรกิจนำเข้าประเภทสินค้า และประเทศที่ผลิตกรณีนำเข้า รวมถึงข้อความอันจำเป็นคือ ราคา ขนาด มิติ ปริมาณ ข้อแนะนำ น้ำหนัก คำเตือน วิธีใช้ วันเดือนปีหมดอายุ หรือกรณีอื่นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ทางคณะกรรมการว่าด้วยฉลากกำหนด ซึ่งจะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศสามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน โดยการแสดงฉลากสินค้าจะต้องแสดงไว้ที่ตัวสินค้า ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อหรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า เอกสารหรือคู่มือ ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุ หากผู้ประกอบการขายสินค้าที่ควบคุมฉลากแต่ไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
สินค้าทุกประเภทต่างก็ต้องมีฉลากสินค้าเพื่อบอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตห้ามละเลย เพราะมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า สินค้าต้องระบุข้อมูลสำคัญอะไรลงบนฉลากบ้าง เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคนั่นเอง โดยข้อกำหนดนี้ได้เป็นหลักปฏิบัติระดับสากลและเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ทำให้ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญมาก

goodmedia24hr


คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา